(خبر) ایجاد پراسس کد مرتبط با خودروها در حوزه سیستم‌های تولیدی پراسس کد طبق قواعدی از پیش تعیین شده به منظور پیکره‌بندی و تنظیم مشخصات فنی و الکترونیکی خودروهای تو ...