(خبر) برگزاری ارزیابی های تعالی بهره وری(نظام پیشنهادات و آراستگی) سومین دوره ارزیابی تعالی مشارکت سازمانی (SS) و چهارمین دوره ارزیابی سازمان آراسته (5S) در شرکت سایپ ...
(خبر) راه‌اندازی لوپ دوم استندهمراه خطx200 با اجرای این پروژه مجموعاً 115 قطعه از طریق استندهمراه به خط ‌تولید منتقل شده که بهبود وضعیت آراستگ ...
(خبر) ساخت نمونه آزمایشی دستگاه AGV دستگاه AGV با مشارکت مدیریت پشتیبانی فنی و معاونت مهندسی در سالن بدنه ساخته شد. ...