کد خبر41

برگزاری ارزیابی های تعالی بهره وری(نظام پیشنهادات و آراستگی)

برگزاری ارزیابی های تعالی بهره وری(نظام پیشنهادات و آراستگی)

در راستای راهبردهای توسعه تعالی و بهره وری گروه سایپا، سومین دوره ارزیابی تعالی مشارکت سازمانی (SS) و چهارمین دوره ارزیابی  سازمان آراسته (5S) در شرکت سایپا سیتروئن و با حضور تیم های ارزیابی منتخب گروه سایپا برگزار گردید.

در ارزیابی های مذکور فرایندهای مرتبط با نظام های آراستگی و پیشنهادات  با تاکید بر مفاهیم و ادبیات بنیادین مدل های تعالی وكشف نقاط قوت و اشتراك گذاري در بين شركت ها با هدف ايجاد ارزش افزوده در شركت هاي گروه مورد ارزیابی و پایش قرار گرفت.

گفتنی است در جلسات اختتامیه مدیران ارشد شرکت، ارزیابی های برون سازمانی را فرصتی برای رشد و یادگیری و بهبود فرآیندهای سازمانی دانسته و بر تداوم برگزاری این گونه ارزیابی های از سوی متولیان امر تاکید شد.


آخرین خبرها