کد خبر2525

اعطای ستاره طلایی به سالن مونتاژ

اعطای ستاره طلایی به سالن مونتاژ

بر اساس ارزیابی سالن‌های تولیدی، سالن مونتاژ به عنوان سالن برتر در سه‌ماهه اول سال 1400 شناخته شد و ستاره طلایی دریافت کرد.

یونس مرتضوی‌نسب رئیس اداره راهبردی و ارزیابی سایپا سیتروئن گفت: بر اساس مکانیزم ارزیابی تیم‌های اجرایی سالن‌های تولیدی و تعیین سالن برتر، عملکرد تیم اجرایی هر سالن که شامل واحدهای تولید، پشتیبانی فنی، زنجیره تأمین، مهندسی و کیفیت، ایمنی و بهداشت، منابع انسانی و بخش خدمات واحد اداری شاغل در سالن مربوطه می باشد، بر اساس معیارهای استقرار سیستم مدیریت کارخانه، آدیت فرایند و شاخص‌های حوزه QCTP مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتند که پس از جمع‌بندی نتایج ارزیابی، سالن مونتاژ برای اولین مرتبه، با کسب بالاترین نمره ارزیابی نسبت به سایر سالن‌های تولیدی، موفق به دریافت ستاره طلایی سالن برتر در سه ماهه اول سال 1400 گردید.


آخرین خبرها