کد خبر1426

اعطای ستاره طلایی به سالن بدنه

اعطای ستاره طلایی به سالن بدنه

بر اساس ارزیابی سالن‌های تولیدی، سالن بدنه به عنوان سالن برتر در سه‌ماهه چهارم سال 1399 شناخته شد و ستاره طلایی دریافت کرد.

یونس مرتضوی‌نسب رئیس اداره راهبردی و ارزیابی سایپاسیتروئن گفت: بر اساس مکانیزم ارزیابی تیم‌های اجرایی سالن‌های تولیدی و تعیین سالن برتر، عملکرد تیم اجرایی هر سالن که شامل واحدهای تولید، پشتیبانی فنی، زنجیره تأمین، مهندسی و کیفیت، ایمنی و بهداشت، منابع انسانی و بخش خدمات واحد اداری شاغل در سالن مربوطه میباشد، بر اساس معیارهای استقرار سیستم مدیریت کارخانه، آدیت فرآیند و شاخص‌های حوزه QCTP مورد پایش و ارزیابی قرار گرفتند که پس از جمع‌بندی نتایج ارزیابی، سالن بدنه برای دومین مرتبه، با کسب بالاترین نمره ارزیابی نسبت به سایر سالن‌های تولیدی، موفق به دریافت ستاره طلایی سالن برتر در سه ماهه چهارم سال 1399 گردید.


آخرین خبرها